Aktuality

Ako získať certifikát ISO 14001?

Čo je ISO 14 001 certifikát? Čo je systém enviromentálneho manažérstva?

Systém enviromentálneho manažérstva, budovaný podľa normy STN EN ISO 14001 – Systémy environmentálneho manažérstva. Špecifikácia s návodom na použitie je súbor činností riadenia v organizácii, zavedený za účelom dosiahnutia zhody s právnymi požiadavkami. Zahŕňa organizačnú štruktúru, plánovanie, zodpovednosti, procesy, postupy a zdroje na prípravu, uplatňovanie, preskúmanie a udržiavanie environmentálnej politiky organizácie. Umožňuje systematickým riadením dosiahnuť úroveň environmentálneho správania, ktoré si sama organizácia stanovila prostredníctvom prijatej politiky procesov a dokumentácie v rámci zavedeného systému environmentálneho manažérstva (EMS).

Uvedená norma je základnou medzinárodnou technickou normou špecifikujúcou požiadavky na EMS. Nie je pre organizácie záväzná a bola vytvorená tak, aby bola použiteľná v organizáciách akéhokoľvek typu a veľkosti a aby zohľadňovala rôzne geografické, kultúrne a sociálne podmienky. Splnením predpísaných požiadaviek, ktorých zhodu s normou preverí úspešný certifikačný audit, organizácia získa od certifikačnej spoločnosti certifikát, ktorý je zároveň aj dokladom o účinnosti systému.

Požiadavky normy sú z toho dôvodu všeobecné a budovanie systému manažérstva kvality si vyžaduje dôsledne zvážiť, ako ich v spoločnosti naplniť. Vybudovaný systém manažérstva kvality musí na jednej starne splniť požiadavky normy, avšak na druhej strane musí zohľadniť spôsob fungovania konkrétnej spoločnosti. Ak systém nezohľadňuje dostatočne špecifiká spoločnosti a zavedie do nej mnoho nepodstatných zmien, je veľký predpoklad, že jeho udržiavanie bude sústavne sprevádzané mnohými problémami.

Ako získať certifikát systému enviromentáleno manažérstva podľa ISO 14001 ?

Proces získania uvedeného certifikátu môžeme rozdeliť na dve etapy.

V prvej etape je potrebné systém vybudovať, čo predstavuje vypracovanie dokumentácie a zavedenie systému do praxe. Práve táto etapa je z hľadiska dlhodobého fungovania systému mimoriadne dôležitá a preto sa obvykle realizuje v spolupráci s externými konzultantmi. 

V druhej etape nezávislý certifikačný orgán v rámci previerky overí plnenie požiadaviek normy ISO a rozhodne o udelení certifikátu.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je ias-america-accredited-iso-9001-2015.jpg

Certifikát je platný tri roky a po tomto období sa musí obnoviť, pričom sa opäť preveruje plnenie požiadaviek normy. Počas trojročného obdobia navštevuje certifikačný orgán spoločnosť obvykle v ročných intervaloch a v rámci krátkych previerok opäť overuje funkčnosť systému.

Aký je štandardný plán poradenstva pre získanie certifikátu podľa normy ISO 14001?

Štandardný plán poradenstva a vzdelávania pri zavádzaní systému manažérstva kvality  podľa normy napr. STN EN ISO 9001 vo Vašej spoločnosti môže vyzerať takto

Popis činnostičasčasčas
Analýza existujúceho stavu riadenia kvality  
Vypracovanie dokumentácie systému manažérstva kvality
Školenie pracovníkov o zavádzanom systéme manažérstva kvality  
Zavádzanie systému manažérstva kvality 
Školenie interných audítorov kvality  
Interné audity kvality  
Príprava spoločnosti na certifikáciu  
Predpokladaný termín certifikácie  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.