Aktuality

isocertifikat.sk - certifikat ISO

Systém manažérstva kvality – čo to je? Aké normy ISO radu 9000 poznáme?

„Systém manažérstva kvality je spôsob, ako organizácia riadi a kontroluje tie podnikateľské činnosti, ktoré súvisia s kvalitou“. (Mateides – Závadský, 2005, s. 17)      

SMK sa týka účinného riadenia podnikania a je aplikovateľný na všetky podnikateľské aktivity bez rozdielu rozsahu a predmetu podnikania. Využívanie systému manažérstva kvality stimuluje organizácie analyzovať požiadavky zákazníka, definovať procesy, ktoré prispievajú k vytvoreniu produktu prijateľného pre zákazníka, a udržať tieto procesy pod kontrolou. Poskytuje dôveru organizácii a jej zákazníkom, že organizácia je schopná poskytovať produkty, ktoré trvalo spĺňajú požiadavky.

       Norma STN EN ISO 9000 definuje, že pre úspešné vedenie a fungovanie organizácie  „je nevyhnutné ju usmerňovať a riadiť systematickým a transparentným spôsobom. Úspech môže priniesť zavedenie a udržiavanie systému manažérstva, ktorý sa navrhol tak, aby trvalo zlepšoval výkonnosť a súčasne sa zaoberal potrebami všetkých zainteresovaných strán“. (STN EN ISO 9000, 2006, s. 7)

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Organization for Standardization) – ISO, je celosvetovou federáciou národných normalizačných organizácií. Združuje približne 100 členských krajín z celého sveta s administratívnym sídlom v Ženeve a vydané normalizačné dokumenty so skratkou  ISO pred číslom sú nezáväzné. Originálne normy vychádzajú v anglickom jazyku. (Mateides – Závadský, 2005, s. 18)

            Významnou normalizačnou organizáciou je CEN (Comité Euroópen de Normalisation), ktorá vydáva normy pre krajiny Európskej únie. Dokumenty majú pred číslom skratku EN a tiež nie sú pre členské štáty záväzné, aj keď ich musia zapracovať do svojej legislatívy. Výnimkou sú tzv. mandátové normy, ktoré sú pre krajiny EÚ záväzné. Vychádzajú v troch jazykových mutáciách, v angličtine, nemčine a francúzštine. CEN preberá normy od ISO do svojej sústavy a takéto normy majú číselné označenie, napr. EN ISO 9001:2008 ale keďže sa prebrala do slovenskej normalizačnej sústavy v roku 2009 má označenie STN EN ISO 9001:2009. (Mateides, 2006, s. 148)

            V roku 1987 zverejnila prvú verziu noriem, ktoré sa zaoberali požiadavkami na systém manažérstva kvality pod názvom ISO 9000. Tieto normy veľmi razantne a rýchlo vstúpili do obchodných vzťahov na celom svete. Európska únia ich už od začiatku zaradila medzi európske normy a vyžaduje ich aplikáciu. (Nenadál a kol., 2008, s. 43)

            Normy ISO súboru 9000 pomáhajú organizáciám všetkých typov a veľkostí zaviesť a prevádzkovať efektívne systémy manažérstva kvality. Normy radu ISO 9000 sa vyvýjajú už od roku 1987.

       V oblasti manažérstva kvality sa najčastejšie stretnete s normamy

  • ISO 9001 – Systém manažérstva kvality. Požiadavky  – špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality tam, kde organizácia potrebuje preukázať svoju schopnosť poskytovať produkty, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka a použiteľných predpisov, a zameriava sa na zdôraznenie spokojnosti zákazníka.
  • ISO 9000 – Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník – opisuje základy systémov manažérstva kvality a špecifikuje terminológiu systémov manažérstva kvality. Táto medzinárodná norma  poskytuje návod na vypracovanie, preskúmanie, prijatie, aplikáciu a revíziu plánov kvality. Možno ju použiť na plány kvality procesu, produktu, projektu alebo zmluvy v akejkoľvek oblasti (hardvér, softvér, spracúvané materiály a služby) a v akomkoľvek odvetví. Sústreďuje sa na realizáciu produktu a nie je návodom na plánovanie systému manažérstva kvality organizácie. Dokumentuje návod a nie je určená na používanie pri certifikácii alebo registrácii.
  • SO 9004  – Systémy manažérstva kvality. Návod na zlepšovanie výkonnosti -poskytuje návod, ktorý berie do úvahy tak efektívnosť, ako aj účinnosť systému manažérstva kvality; cieľom tejto normy je zlepšovanie výkonnosti organizácie, spokojnosť zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán. Norma nie je určená na certifikačné, regulačné a zmluvné použitie.
  • ISO 19011Audit Systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva – poskytuje návod na audit systémov manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva.

            Systémy manažérstva kvality môžu pomôcť organizáciám zvýšiť spokojnosť zákazníka. Významné postavenie v požiadavkách na zabezpečenie kvality má norma ISO 9001, ktorú si budeme ďalej charakterizovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.